Projekt graficzny

Projekt graficzny

Procedura akceptacji własnego projektu.

1. Projekt graficzny na karte przekazywany jest przez Zleceniodawce zgodnie z wymogami razem z zamówieniem. Termin wykonania uzależniony jest od wielkości zamówienia, zamówienia powyżej 10.000 sztuk realizowane będą w terminie do 20 dni. Do takiego zamówienia na życzenie klienta możemy wykonać kromalin którego proces akceptacji wydłuży czas realizacji zamówienia o czas potrzebny do akceptacji projektu i wydruku.

2. Przedstawiamy kromalin do akceptacji Zleceniodawcy w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania projektu grafiki. W terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania kromalinu zleceniobiorca zobowiązany jest zatwierdzić projekt w formie pisemnej, bądź przedstawić swoje uwagi na piśmie.

3. W przypadku braku akceptacji kromalinu termin realizacji danego zamówienia przesuwa się o czas niezbędny na dokonanie poprawek. Po dokonaniu poprawek Zleceniodawca powtórnie zatwierdza projekt zgodnie z punktem 2.

4. Istnieje mozliwość wykonania próbnych kart. Dla zamówień powyżej 10.000 sztuk koszt takiej operacji ponosi zleceniobiorca. Dla ilosci mniejszych od 10.000 sztuk obciąża to Zleceniodawcę. Koszt wykonania próbnego wydruku wynosi 500 zł netto. W takim przypadku przesyłanie próbek kart do akceptacji Zleceniodawcy nastąpi w ciągu 5 dni od otrzymania grafiki i o taki okres wydłuży się realizacja zamówienia. Zatwierdzenie próbek odbędzie się na zasadach określonych dla zatwierdzania kromalinu.

5. Dopuszczalne odchylenia w nasyceniu kolorów wynoszą +/-3%. Tolerancja wycięcia kart wynosi +/-0,1mm. Zleceniodawca nie może odmówić przyjęcia kart zgodnych z zaakceptowanym kromalinem / próbkami z których 98% mieści się w podanej powyżej tolerancji.

6. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za znaki użyte w opracowaniu graficznym , posiada na nie licencję lub prawa autorskie. ETIMARK Tomasz Zawada nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich w stosunku do znaków, symboli i grafiki użytej przez Zleceniodawcę w projekcie grafiki na kartę.

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy uzna projekt za obsceniczny, rażący uczucia religijne bądź naruszający godność osobistą przedstawionych postaci.

Wymagania techniczne dotyczące projektu graficznego kart

  • Nośniki FD, CD-ROM, lub e-mail do 10 MB
  • Rysunki wektorowe Corel Draw, Adobe Ilustrator, Quark Xpress
  • Pliki bitmapowe TIF, EPS, PSD z rozdzielczością min. 300dpi
  • Plik powinien zostać dostarczony w formie otwartej (zamieniony na krzywe)

Kolory wszystkich zawartych w projekcie elementów graficznych (wektorowych i bitmapowych) muszą być określone w modelu CMYK. Jeśli istotne są odcienie kolorów umieszczonych na projekcie należy podać ich opis poprzez określenie procentowych składowych w skali CMYK lub w bardzo szczególnych wypadkach poprzez wyspecyfikowanie numeru koloru w skali PANTONE. Minimalne nasycenie dowolnego koloru w przejściach półtonowych nie powinno być mniejsze niż 6 %.

Minimalna wielkość używanych czarnych liter 6 punktów, a kolorowych 7 punktów.

Projekt grafiki powinien zawierać się w rozmiarze 89 x 57 mm (karta ma przybliżony wymiar 86 x 54 mm z każdej ze stron powinien być jednak dodany margines 1,5 mm). Dla pełnego bezpieczeństwa napisów lub innych ważnych informacji, elementy te powinny znajdować się w odległości min. 3 mm od brzegów grafiki. Należy także tak zaprojektować grafikę aby nie nastąpiło usunięcie jej istotnych elementów w zaokrąglonych narożnikach karty.

W przypadku kart elektronicznych projekt powinien być właściwie zorientowany względem charakterystycznych elementów karty zarówno po stronie frontowej jak i tylnej. Interpretacje orientacji podaje załączony rysunek. Otrzymane grafiki będą interpretowane zgodnie z rysunkiem bez względu na położenie elementów graficznych.

Przy projektowaniu grafiki do kart elektronicznych należy bezwzględnie pamiętać o miejscu na moduł elektroniczny na frontowej stronie karty. Przykład położenia modułu dla kart wtryskiwanych z ABS przedstawia załączony rysunek. Nie należy umieszczać w tym polu żadnych elementów grafiki istotnych dla projektu, gdyż przy produkcji karty zostaną one usunięte. Projekt nie powinien zawierać obrysu karty ani zadnych lini pomocniczych. Miejsce na moduł powinno być wypełnione grafiką i nie może zostać obrysowane lub zaznaczone w inny sposób.

Konieczne jest dołączenie poglądowego wydruku projektu na drukarce lub kromalinu.
Prosimy również o podanie kontaktu na wypadek zaistnienia problemów technicznych z realizacją pracy.
Projekty niezgodne z powyższymi wymogami będą odsyłane do zleceniodawcy.
Wszelkie poprawki w projekcie sa płatne w/g. cennika